ರಾಜಪಲಂಗ ಪರ ಖೇಲೂಂಗಿ

ರಾಜಪಲಂಗ ಪರ ಖೇಲೂಂಗಿ ಸಾಜನ ಸೋಬತಿ ಬೋಲೂಂಗಿ ||ಪ|| ಮೈನೆ ಬೈಠಕರ ಮದನ ಪೀಠಪರ ಸದನಮೆ ಸೋಬರಲೆಂಜ್ಯಾಲೂಂಗಿ ||ಅ.ಪ.|| ಸಾತು ಮಾಲುಮೆ ಬೈಟಿಯೆ ಕೇಳಿ ಜವತ ಆವತ ಖೇಲೂಂಗಿ ಚುನು ಚುನು ಸಖಿಯಾ ಬೋಲೂಂಗಿ...

ಆನಂದವೆಂಬೋ ಮಂಟಪದೊಳ್

ಆನಂದವೆಂಬೋ ಮಂಟಪದೊಳ್ ವಿಲಾಸ ಮಾಡುನು ಬಾರೆ ||ಪ|| ಹೇವೋರಿ ತೂರ್ಯಾತೀತದಿ ಬೆಂದು ಮನ- ಹರಿದು ಸಹಜಾನಂದದಿ ಹೊಳೆದು ನೀನಲಿದ ಸರಸದಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಂದರ ಸ್ಥಳದೊಳ್ ವಿಲಾಸ ||೧|| ಮೂರೆರಡು ಕ್ಲೇಶವ ಕಳೆದು ಏಳ್‍ಮಡಿದು ಈರೇಳು...

ಅಣ್ಣ ನೋಡೋಣು ಬಾರೋ

ಅಣ್ಣ ನೋಡೋಣು ಬಾರೋ ಬೇಗನೆ ಸಾರೋ ||ಪ|| ಅಣ್ಣ ನೋಡೋಣು ಬಾರೋ ನುಣ್ಣಗೆ ತೋರುವ ಸಣ್ಣ ಮಂದಿರದೊಳು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಯ ||೧|| ಶಾಲು ಮೇಲೆ ಮುಡಿಹೊತ್ತು ಮಸ್ತಕದಿ ರುಮಾಲು ಚಿಮ್ಮರಿಯ ಸುತ್ತು ಬಾಳೊಂದು ಚೆಲುವಾದ...

ಸದಾನಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೋಧಮಯ

ಸದಾನಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೋಧಮಯ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ನೋಡಿಕೋ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ||ಪ|| ನಿಧಾನದಲಿ ನಿಜ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲಿ ಸುಧಾಕಿರಣ ಗುರುಪದಾಬ್ಜ ಕಂಡರೆ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ನೋಡಿಕೋ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ||೧|| ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿ...

ಇದೇ ಮನಿ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನಲಿದಾಡುವ ಅತ್ಮನಿಗೆ

ಇದೇ ಮನಿ ಇದೇ ಮನಿ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನಲಿದಾಡುವ ಅತ್ಮನಿಗೆ ಇದೇ ಮನಿ ಇದೇ ಮನಿ ||ಪ|| ಕುಟ್ಟಿ ಕಣಕದಾ ಹಿಟ್ಟು ಗಂಟಲದೊಳು ಧರಿಗೆ ಬೆದರಿ ಬಹು ತೆರದಿ ಮರೆಸುವುದು ಇದೇ ಮನಿ ಇದೇ ಮನಿ...

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದಿ ಮುಣಗ್ಯಾಡ್ವುದು ನೋಡು

ಅದು ನೋಡು ಅದು ನೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದಿ ಮುಣಗ್ಯಾಡ್ವುದು ನೋಡು ||ಪ|| ಸುತ್ತಲೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡುದ ನೋಡು ಅತ್ತಲೆಷ್ಟು ದಶಕಾಂಗುಲಿ ನೋಡು ||೧|| ಅರವಿನ ಜಾಲದಿ ತೊಡಕೆದ ನೋಡು ಗುರುವಿನ ಕೀಲ ಹಾಕೆದ ನೋಡು ||೨|| ನೋಡೆನೆಂದರೆ...

ದೊರಕುವದ್ಹಾಂಗ ಪರಮಾನಂದ

ದೊರಕುವದ್ಹಾಂಗ ಪರಮಾನಂದಾ ಅರಿಯದು ಅದರಂದಾ ದೊರೆಯದು ನಿನಗದು ಗುರುವರ ಚರಣದ ಸೇವೆಯೊಳಕಾಗಿ ಬೆರೆಯದನಕಾ ||ಪ|| ಸರಸವಾದಖಿಳ ಭೋಗವನೆಲ್ಲಾ ತ್ವರಿಸುವುದು ದುರಿತ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲಾ ತೊರೆದು ಜನಕೆಲ್ಲ ಕರುಣದಿ ಪರಮಸುಖದಾಯಕ ಗುರುವಿನ ಕರಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯದಾತನಕ ||೧|| ಅರುವಿನೊಳ್...

ಬಹೋಧವಾದೀತೆ ಆನಂದ

ಬಹೋಧವಾದೀತೆ ಆನಂದ ಬಹು ಚಂದಾ ಬಹೋಧವಾದೀತೆ ಆನಂದಾ ಸಾದರಜ್ಞಾನ ಚತುಷ್ಟಿಯ ಕೊನೆಯೊಳು ನಾದಬ್ರಹ್ಮದ ಬೀದಿಯೊಳಗೆ ಬಹು ಚಂದಾ ||೧|| ವೀರಯೋಗಿವರ ಪಾರಪರಾತ್ಪರ ಮೀರಿದ ದಾರಿಯ ತೋರಿಸುವುದು ಬಹು ಚಂದಾ ಶಿಶುನಾಳದೀಶನ ಗೋವಿಂದಕುಮಾರಗೆ ಬಹು ಚಂದಾ...

ಅಪ್ಪಾ ಆರಿಗೆ ಸಿಗದ ಬದುಕಿನೊಳಿಟ್ಟಾ

ಅಪ್ಪಾ ಆರಿಗೆ ಸಿಗದ ಬದುಕಿನೊಳಿಟ್ಟಾ ಎನಗೆ ಒಪ್ಪುವಂಥಾ ಹೆಣ್ಣು ತಂದು ಮದುವಿಮಾಡಬಿಟ್ಟಾ ||ಪ|| ಆಕಿಯ ಸ್ನೇಹದಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ಹಡದೆ ಈ ಲೋಕದ ಆಚಾರವ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕೆನುತ ಸಂಸಾರ ಮಾರ್ಗವ ಹಿಡಿದೆ ಮಾಯಾ ನೂಕಿ...

ತತ್ವಬೋಧದೊಳಗಿದ್ದು ಭವಬಾಧೆಯನು ಗೆದ್ದು

ತತ್ವಬೋಧದೊಳಗಿದ್ದು ಭವಬಾಧೆಯನು ಗೆದ್ದು; ಪರನಾದದೊಳಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಮರುಳೆ ಬೋದವಾದಿಕರು ಬಹುತರದಿ ಬಗಳುವ ಜನರಪ- ವಾದಕಂಜುವದ್ಯಾಕಲೇ ಮರುಳೆ                   ||೧|| ಗುರುಕರುಣ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆ ಕರಮುಟ್ಟಿ ಸವಿದು ಸುಖದಿ ಮೆರೆದು ಶರೀರವನು ಮರೆದು ಮನ...