ಭಾರತ ಮಾತೆ

ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಭಾಗ್ಯದಯವಾಗಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಭಾರತೀಯರ ಜನಮನ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವೆವು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವೆವು || ಭಾ || ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆ ನಾವು ಈ...

ಶಾಂತಿ ಸಮರಸದ ತೊರೆಯಲ್ಲಿ

"ಒಂದೇತ್ ಜಗತ್ ಭೂಷಣೆ ಸುವರ್‍ಣ ಚೇತನವೇ ಜಗದಾತ್ರಿ ದಾತೆಯೆ ಶರಣೆಂಬೆವೂ ನಿನಗೆ ಮಾತೆಯೆ ಕರ ಮುಗಿವೆವು ನಿನಗೆ" ಜನನಿಽಽ ಜಗದಾತ್ರೆಯೆ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿ ಸಮರಸದ ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ...

ಗಾಂಧೀ ತಾತ

ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾ ಬನ್ನಿರೆಲ್ಲಾ ಒಂದಾಗಿ ಹಾಡುವ ಗಾಂಧಿತಾತ ನಮ್ಮ ತಾತ ಎಂದು ಹಾಡಿ ನೆಲಿಯುವ || ಮೇ || ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತರಲು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದರು ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವ ನೀಡಿ ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಂತ್ರ ಸಾರಿದರು || ಮ...

ನಮ್ಮ ಬಾವುಟ

ಬಾವುಟ ನಮ್ಮ ಬಾವುಟ ಹಾರುತಿಹುದು ಬಾವುಟ || ಬಾನಂಚಿನ ತಿಳಿನೀಲಿಯ ಸೊಬಗಲಿ ತೇಲುತಾ ಧರಣಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹೂ ಮಳೆಯ ಸುರಿಸುತಾ ||ಬಾ|| ತ್ರಿವರ್‍ಣ ಧ್ವಜವು ತಾನೆನ್ನುತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಧ್ವಜದ ಒಲುಮೆಯಲಿ ಗಾಂಧಿತಾತನ ಶಾಂತಿದಾತನ ನೆನೆಯುತ...

ನೆಹರು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು

ನೆಹರು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತರಂಗವ ತುಂಬಿ ಬರಡಾಗಿದ್ದ ನೆಲವು ಹಸಿರಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು ಹೊನಲ ಚುಂಬಿ || ವರುಷವು ಉರುಳಿ ಬರಲು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು ಭಾವನೆ ಚೆಲುವ ಕವಲೊಡೆದ ಸಸಿಯು ಚಿಗುರಿ ಮೊಗ್ಗರಳಿ...

ಜನನಿ

ಜನನಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯೆ ಜನ್ಮದಾತೆಯೇ ಜಗದಾತ್ರೆಯೆ || ಜ || ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬನಿಯನ್ನೊರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪುಗೆಯಲಿ ನಮ್ಮನು ನಲಿಸುವೆ || ಜ || ಸುಂದರ ಕನಸುಗಳ ನೀಡಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹಾಸುಗೆಯ ಹಾಸಿ ನಮ್ಮ...

ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮಕ್ಕಳು

ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಸುಂದರ ವನಗಳ ಪುಷ್ಪಗಳು ನಾವು | ಮಾತೆಯ ಪಾದಕೆ ಅರ್ಪಿತವು || ಭಾ || ಭಾವೈಕ್ಯದಲಿ ಒಂದಾಗುವೆವು ಒಂದೇ ಮತ ಎನ್ನುವೆವು ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಮತ...