ಬತ್ತಿದ ನದಿ

ಅವಳು ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಂಡತಿಯಾದಳು. ಮಕ್ಕಳುಮರಿ ಹೊತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಿಯಾದಳು. ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸು ಧಾಟಲು ಶಕ್ತಿಗುಂದಿ ಮುಖದ ಕಳೆ ಹೋಗಿ ಬಡಕಲು ದೇಹವಾಗಿತ್ತು. ಗಂಡನಿಗೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ,...

ರಸದ ಬೀಡು!

ಏನಿದು ಭಗ್ಗೆಂದು ಕೇಕೆ? ಬೆಚ್ಚಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಕೈ ಹಿಡಿದು ಕುಣಿಯುವ ಕತ್ತಲಕುಲ ವೃತ್ತ! ನಡುವೆ ನಾಚನಿಂತ ಬಡ ಒಡಲ ನಗ್ನಮೊತ್ತ. ನಡುಗಿಸುತ್ತದೆ ಮೈ; ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ ಕೈ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಣಕುತ್ತದೆ: ಕಟ್ಟಿದೆವೆ...
ಬದುಕಿನ ವಾಸ್ತವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ಬೆಳಕು ಬ್ರೌನಿಂಗ್‌ನ -ಡ್ರೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೊನೊಲಾಗ್ “My last Duchess”

ಬದುಕಿನ ವಾಸ್ತವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ಬೆಳಕು ಬ್ರೌನಿಂಗ್‌ನ -ಡ್ರೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೊನೊಲಾಗ್ “My last Duchess”

ಭಾಗ -೨ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ "Andrea Del Sarto" ಡ್ರೆಮ್ಯಾಟಿಕ ಮೋನೋಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೋಗಲಾಡಿತನವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದ ರಾಬರ್ಟ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ "My last Duchess" ಮೊನೋಲಾಗ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಡಿನ...