ಇನ್ನು ಸಾಕು ನಿಲ್ಲು ಹೋಗು

ಇನ್ನು ಸಾಕು ನಿಲ್ಲು ಹೋಗು ಕಲಹ ಕಲಿಯ ಕಾಲನೆ ಇನ್ನು ತಡೆದ ರಾಣೆ ಹರನೆ ಬರಲಿ ರಾಮ ದೇವನ ||೧|| ಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ಕಥೆಯು ಹತ್ತಿ ವ್ಯಥೆಯ ಬಣವೆ ಉರಿದಿದೆ ಉರಿಯ ಮೇಲೆ ಉರಿಯು...

ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ

"ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ?" ಎಂದಳು ಹೆಂಡತಿ. "ಅವಳು ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಹಾಗೆ" ಎಂದರೆ ನೀನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. "ಅವಳು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಹಾಗೆ" ಎಂದರೆ ನೀನು...

ಮಡದಿಯೊಂದಿಗೆ

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಉರಿಬಿಸಿಲ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನೆರಳಲ್ಲಿ; ನಮಗೆ ಭೋಗವೃಕ್ಷವೂ ಬೇಡ ಬೋಧಿವೃಕ್ಷವೂ ಬೇಡ; ಬಾಳ ಉರಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಕಟದ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಉಂಡಿದ್ದೇವೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಡೆದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ...