ಉದ್ದಕ್ಕ ಅಗಲಕ್ಕ ಲಕಲಕ್ಕ ಚೊಕಚೊಕ್ಕ

ಉದ್ದ ಅಗಲಕ್ಕ ಲಕಲಕ್ಕ ಚೊಕಚೊಕ್ಕ ನಿನಕಂಡು ಆಗ್ಯಾರೆ ಹುಂಚಿಪಕ್ಕ ಪಾತರಗಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕ ಲಕ್ಕಕ್ಕ ಲಡಿಯಕ್ಕ ಚಕಚಕ್ಕ ತೂಯ್ಯಾರೆ ರೊಕ್ಕಪಕ್ಕ ||೧|| ನಿನ ಸೆರಗು ಗಗನಕ್ಕ ನಿನ ತುರುಬು ಸಾಗರಕ ನೀಬಂದಿ ಓಗರಕ ನಗಿಮಾರೆ ಕಣ್ಣಾಗ...

ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ಅವಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸವಿರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯರ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಗಡಸು, ಕುಡುಕ, ಮೋಸಗಾರ, ನಿರ್‍ದಯಿ, ಕಪಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರು ಟಿಕೀಸಿದರೆ ಒಡನೆ "ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೇಗಿದ್ದರೇನು? ನೀವು...

ತವರಿನ ಜನ

ಕತ್ತಲ ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ನೆಯ್ದವರು ಬೆವರಿನ ಜನ, ನಾವು ತವರಿನ ಜನ. ನಾಡ ಒಳಿತಿಗೆ ಸುಖವೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ರಕುತದ ಹನಿಹನಿಯನು ಕೊಟ್ಟು ಕನಸಿಗೆ ಕಿವಿ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆವು ಬರಿ ಬೆತ್ತಲೆಯ ಉಟ್ಟೆವು. ಗುಡಿ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ...