ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಡಿತು

ಬೆಳಕು ಚಿಮ್ಮಿತು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಡಿತು. ದಿವ್ಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು || ಎಡದ ಕಡಲಿನ ನಿಬಿಡ ಒಡಲಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ತೆಪ್ಪವು ತೇಲಿತು ತೆರೆಯ ಹೊರೆಯಲಿ ನೊರೆಯ ನೆಲೆಯಲಿ ಆತ್ಮದೀಪವ ತೂರಿತು ಮುಗಿಲ ಬಾಂಡಿಯ ಕರಿಯ ಕಂಠವ...