Day: July 11, 2019

ಓ ಏಳಿ ಮಕ್ಕಳಿರಾ ಚಲುವಾತ್ಮ ಕಂದರಿರಾ ಅಮೃತದ ವರಗಳಿಗಿ ಬಂತು ಏಳಿ ಶುಕ್ರತಾರೆಯ ತುಂಬಿ ಅಮೃತವ ತಂದಿರುವೆ ಓ ರಾಜಹಂಸರಿರ ಏಳಿ ಏಳಿ ರಾಜಹಂಸರು ನೀವು ರಾಜವಂಸರು

Read More