ಸರ್ಕಸ್ಸು

ಜಾಗತಿಕ ಸರ್ಕಸ್ಸು ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಅಂತರ್ಲಾಗ ಅಕ್ರೊಬಾಟಿಕ್ಸ್ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಹಾಕಿ ವಿದ್ಯು- ದ್ದೀಪಗಳ ಜಗ್ ಜಗ್ ಪ್ರಭೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲನು ತೋಳ ಸೆರೆಯೊಳಗೆ ಸೆರೆಗುಡಿಸಿ ಹಿಡಿದ ಹುಡುಗಿಯರ ಮಸಲತ್ತು ಸಾವಿರದೆಂಟು ಆಟಗಳ ಜಾದೂ ಜಗತ್ತು. ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ...

ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ

ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೆ ಆವರಿಸಿದ್ದು ಬದುಕಿಗೂ ವಿಸ್ತಾರವೇ ತೂಗಿದಷ್ಟು ತೂಕ ಅಹಂಮಿಕೆ ಭಾರ ದೂರ ದೂರ ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಉಳಿದುದೊಂದೇ ಒಂದು ರುದ್ರವಿಶಾದದ ಭಾವ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಸೊನ್ನೆ ಘೋರತೆಯ ಶೂನ್ಯ ಸೊನ್ನೆಯ ಪಕ್ಕಕೆ ಅಂಕೆಯು ಆಗಷ್ಟೇ ಸೊನ್ನೆಗೆ...