ಹಾಸಿಗೆ

ಹಾಸಿಗೆಯಿರುವುದು ನಿದ್ದೆಗೆಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ಅದು ಆನಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಬ್ಬಿ ಹೊರಳಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮರೆಯುವುದಕ್ಕೆ, ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಕ್ಕು ಮೈಚಾಚಿ ಹಾವಸೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪರೆಯಾಗಿ ನಾ ನೆನೆಯುತ್ತೇನೆ: ನಾನು ಇಲ್ಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸತ್ತದ್ದೂ ಇಲ್ಲೆ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ...

ಬೆಂಕಿ

ಗೋಡೆ ಗೋಡೆಗಳಲಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಿದ್ದ ಕತ್ತಿ ಚೂರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಳಪೋ, ಹೊಳಪು ಹರಿತವಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಭಾರಿ ಹುರುಪು ಮಸೆವ ಕಲ್ಲಿಗೂ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮನಮನದಲೂ ಕತ್ತಿ ಮಸೆವ ಬಿರುಸು ಸೈತಾನದ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮತಾಂಧತೆಗೂ ಗಳಸ್ಯ ಕಂಠಸ್ಯ ಮಾನವತೆಗೂ ಬಿರುಕು...