ವಿಧಿ

ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲಿವೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವನಿರುವುದೆ ಹಾಗೆ ಅವನ ಕೆಣಕಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಅವನೇನು ಹುಚ್ಚನಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡನೂ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಸಡಿಲಾದವನಲ್ಲ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಲ್ಲ ಅವನ ಪೂರ್ವಜರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನು...

ಗಾರುಡಿ

ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವುದೆ ಒಂದು ವಿಧ ನಾನರಿತಿರುವುದೆ ಒಂದು ವಿಧ! ಬಟ್ಟೆಯ ಹಾವನು ಬಿಟ್ಟಿಹೆಯಾ? ತಿಳಿದೆನು ಬಿಡು ಬಿಡು ಗಾರುಡಿಯಾ! ಬರಿದೇ ಅಲೆಗಳ ತರಿಸಿಹೆಯಾ? ಪರಿಶುದ್ಧನೆ ಒಳಗಡಗಿಹೆಯಾ! ಎಲ್ಲಿಯು ನೀನೇ ತುಂಬಿಹೆಯಾ? ಸಾಹಸಿಗಲ್ಲದೆ ಕಾಂಬುವೆಯಾ! ಮೂಡಿತು ಮೂಡಿತು...