ಉದ್ಯೋಗಂ

ಉದ್ಯೋಗಂ

[caption id="attachment_8110" align="alignleft" width="300"] ಚಿತ್ರ: ಹನಿ ಕಾಚ್ಪಾನ್ ಆನಶಾವಿ[/caption] ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ನಡೆಸಿದ ನಂತರವೂ ರಾಮಲಿಂಗನ ಮನಸ್ಸು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಾರದೆ ಡೋಲಾಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ತಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನು? ಆಗಲು ಹೊರಟಿರುವುದೇನು! ತನ್ನ...