ಸರ್ಗಾ…

ಸರ್ಗಾ…

[caption id="attachment_7934" align="alignleft" width="279"] ಚಿತ್ರ: ಲೊಗ್ಗ ವಿಗ್ಲರ್‍[/caption] ಕೋಳಿ ಕೂಗದ ಮುನ್ನ, ನಾಯಿ ಬೊಗಳದ ಮುನ್ನ.... ರವಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡದ ಮುನ್ನ... ಇಡೀ ಊರು ಕೇರಿಯೆದ್ದೆದ್ದು ಕುಳಿತಿತು. ಅಂಗ್ಳ ಗುಡ್ಸಿ.... ಸಗಣೀರಾಕಿ, ರಂಗು...