ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

"ಆಕಾಶ" ನೀಲಿ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಮ ರಕ್ತ ಕೆಂಪು, ಕಂಪಾಗಿ ಕವಲೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಡ ತುಂಬುತ್ತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ "ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ" ತೇಜ ಪುಂಜವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳು, ನರತಂತುಗಳು ಚಿಗಿಯುತ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಬಡಿದರೆ...