ತಾಯಂದಿರಿಗೆ

ತಾಯಂದಿರೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಯಾರೂ ಕರ್ಣಕುಂಡಲ ಜಟೆ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆಗಳ ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ವೇದಾದಿಗಳು ಯಾರ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೂ ನರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಕುಲ ಕುಂದು ದೋಷ ವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಶಿಲಾ ಶಾಸನವೇನಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ...