ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ… ಸೌಂದರ್ಯಸಾಗರದಿ ತೇಲುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಡತಿ… ನೀನಾರು… ನಾನರಿಯೆ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ… ಮನವೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಿರುವಿ ಮಿಂಚಿನ ಹಾಗೆ… ಮುಸಕದಿ ಮಾಯೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನಾ… ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬಾ-ಎನ್ನುತಿರುಲು ತನು-ಮನ

Read More