ದಕ್ಕನ್ ದೇಶಪರ ಬಾದಶಾ ರತನರಾಜ ದೌಲತಕಿ ಇಬಾದತ್ ದೇಖೈ ಚಲೋ  ಕರ್ಬಲಮೆ ಕಠಿಣ || ಪ || ಶಮರೆ ಲಯೀನ ಅಜಾಬ ಸುಮ್ ಅಮರ್ ಖುದಾಕಾ ಹುವಾ

Read More