Day: September 1, 2012

#ಕವಿತೆ

ಐನಿಂಬು ಕರಸನಪ್ಸ ಹಮಾರೇಕೋ ಗಿರಾಯಾ

0

ಐನಿಂಬು ಕರಸನಪ್ಸ ಹಮಾರೇಕೋ ಗಿರಾಯಾ ಅಂಬೇ ಶರಾಬ ಇಷ್ಕೆ ಪಿಯಾಲೌಮೆ ಭರಾಯಾ || ಪ || ದಿನ್‌ರಾತ ಕಲಿ ಮೈಸುಹೆ ಮನ್‍ಬಾತ  ಕರಾಯಾ ಸುನ್ ಹಾತಲೇ ಮುರಶಶ್ಶಿ ಮೊಹಮದಕೋ  ಸರಾಯಾ || ೧ || ದಿಲ್‌ಗುಲ್ ಲ೯ ಧರಿಯಾ ಬಾಗಮೆ ರುಹಜಾತ  ಚರಾಯಾ ಚಲ್‌ದೇಖಜಾ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಹತ್‍ಮೆ  ಫಿರ್  ಆಯಾ || ೨ || *****