ಆರತಿ ಬೆಳಗುವೆನು ಯೋಗದ ಆರುತಿ ಬೆಳಗುವೆನು || ಪ || ಆರುತಿ ಬೆಳಗುವೆ ಪರಮಾರ್ಥದ ಸಾರವ ತಿಳಿದಿನ್ನು ತಾರಕ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ || ಆ. ಪ. || ಗುದಗುಹ್ಹೆಗಳನೊತ್ತಿ

Read More