-ರವಿ ಕೋಟಾರಗಸ್ತಿ ಮಾತು ಮೌನವಾಗುತ್ತಿದೆ ದಿನ.. ದಿನವು ಕ್ಷಣ.. ಕ್ಷಣವು ಜಗದೆಲ್ಲೆಡೆ ಬಾಯಿ ಚಾಚುತಿಹ ಕೋಮು-ಮತೀಯ ವಿಷ ಜಂತುವಿನ ಉದ್ದನೆಯ ಕರಿ ನಾಲಗೆಯ ಕಂಡು… ಮಾತು ಮೌನವಾಗುತ್ತಿದೆ

Read More