ನೀರು ಮಾಯಾ ವಸ್ತುವಲ್ಲ

ನೀರೆಂಬುದು ಬಯಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುವ ಮಾಯಾ ವಸ್ತುವಲ್ಲ || ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬಳಸಿದರೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿರದೆ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ಅಣ್ಣಾ || ನೀನು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ಅಣ್ಣಾ || ಭೂ ತಾಯಿಯ ಕೊರೆದು ಜಲದ ಕಣ್ಣ ಸೆಳೆದು...