ಅನುರಾಗ

ಮೊದಲ ಮಾತನು ನುಡಿದವ ತಾ ಜಗಕೆ ಮೊದಲ ಕಬ್ಬಿಗ ಇಂಪು ಸ್ವರದಲಿ ಬೆಲ್ವಸದವ ತಾ ವಿಶ್ವ ವೈಣಿಕ ಕಾಯಕ ಮಾತ-ಮಾತಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮಾಲೆಯು ಬಾನು-ಬುವಿಯ ಲೀಲೆಗೆ ಶೃತಿ-ಲಯ-ಸ್ವರದ ರಾಗ ಗೀತೆಯು ಅನುರಾಗ ಬೆರೆತಾ ಬಾಳಿಗೆ...