ಕಕ್ಷೆ

ಹಕ್ಕಿ ಬಳಗ ಮೇಲೇರುತ ಸಾಗಿದೆ ಹರುಷ-ಹರುಷ ಹೊತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಣುಗ ತಾ ಸೋತು ಸೊರಗುತಿಹ ಬದುಕಲು ಪಡೆಯಲೊಂದು ತತ್ತು || ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದಾಗಸದೆತ್ತರ ಮಿಂಚು ಹುಳದ ಮಿಣುಕು ಬಾಳ ಬಾಂದಳಕೆ ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕನು ಕೊಡ ಬಲದೆ,...