ತೇರು ಸಾಗಿತು ನೋಡೆಲೆ ನೀರೆ

ತೇರು ಸಾಗಿತು ನೋಡೆಲೆ ನೀರೆ ಸರಸಿಜಮುಖಿ ಬಾರೆ ||ಪ.|| ಚಾರುತರದ ಚೌಗಾಲಿರಲು ಸ್ತವ ಮೀರಿದ ಮಹಾಪಕಿ ದಾರಿಗೆ ಪೋಗುವ ||ಅ.ಪ.|| ಕಳಸದ ಕೆಳಗೆ ಮಾರು ಪಟಾಕ್ಷಿ ಥಳಥಳಿಸುವ ಮಿಂಚಿನ ನಿಟಲಾಕ್ಷಿ ಬಲಿದು ಬ್ರಹ್ಮನ ನೆಲೆಯೊಳೊಪ್ಪುವ...