ನೋಡೋಣ ಬಾರಾ ಹಂಪಿ

ವಿರುಪಾಕ್ಷಲಿಂಗವಿದ್ದ ಹಂಪಿ ನೋಡೋಣ ಬಾರಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ||ಪ|| ಅಂಗಲಿಂಗ ಸುಖ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಒಂದೆ ಶಿವ ಶಬ್ಬದೊಳಗೆ ||೧|| ಗಂಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ಯಮುನಾ ತೀರ ಮಧ್ಯದಿ ಹುಡುಕೋಣ ಬಾರೆ ||೨|| ಶ್ರೀಶಂಕರನ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ...