ಆರೂಢಾ ಈರೂಢಾ ಆರೂಢಾ ಯಾ ಆಲಿ ಪ್ರೌಢತನದಿ ಗುಂಡಾಡು ಹುಡುಗರೊಳು ಮೃಡ ನೀ ಪ್ರಭು ಆಡೋ ನಿರಂಜನ ||೧|| ಹಣುಮಂತಾ ಯೋಗಸಾ ಗುಣವಂತಾ ರಾಮಸಾ ಕಡಿದು ಕತ್ತಲದಿ

Read More